______________________________________                                                
Haidar, Inc.                      ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________